Privacy statement

×

Foutmelding

Privacy statement Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer te Sliedrecht
De Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer te Sliedrecht verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
 
Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.
Dit privacy statement is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website (https://www.cgksliedrecht-eh.nl/).
 
Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.
Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.
 
Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens zijn op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.
Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam ..@cgksliedrecht-eh.nl
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.
 
Uitzending kerkdiensten
Om de betrokkenheid van leden die niet (meer) zelf aanwezig kunnen zijn, en andere betrokkenen in staat te stellen de kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang. Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
  • Voorbede wordt alleen gedaan op verzoek, waarbij de openbaarheid van de opname wordt kenbaar gemaakt
  • Mensen worden door middel van bordjes, bij elke ingang, er op gewezen dat opnames worden gemaakt.
  • In een deel van de kerkzaal heeft de camera geen bereik. Mensen die niet in beeld willen komen kunnen daar gaan zitten. Bezoekers kunnen bij de koster(s) navragen welke delen van de kerkzaal buiten het camerabereik vallen.
  • bij bijzondere diensten (rouw-, trouw- doop- en belijdenisdiensten) zijn met de direct betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van die registratie.
Publicatie kerkblad
Het kerkblad wordt gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website.
 
Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gebruikte pakket Scipio Online voldoet aan de eisen die door de AVG worden gesteld. Deze software wordt beheerd door of namens Hagru B.V.. Als verwerkersverantwoordelijke heeft de kerkenraad een verwerkersovereenkomst afgesloten met Hagru B.V.
De app Scipio wordt ter beschikking gesteld aan de leden van de kerk. Ieder lid heeft de mogelijkheid om zelf aan te geven of persoonsgegevens in de app Scipio worden gedeeld. Deze keuze kan elk moment herzien worden.
 
Privacyverklaring Hagru B.V.
Hagru B.V. heeft haar eigen privacyverklaring. Deze is te vinden op de website van Hagru B.V. (https://www.hagru.nl/over-hagru/privacyverklaring/)
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
De scriba / ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
 
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.
Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een openbaar geplaatste foto of video waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG  (privacy@cgksliedrecht-eh.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.
 
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG (privacy@cgksliedrecht-eh.nl).
 
Sociale media (indien van toepassing)
De plaatselijke gemeente is niet op sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wel is er een besloten pagina op initiatief van een aantal gemeenteleden waar alleen leden van de gemeente lid van kunnen worden. Dit initiatief valt niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Wanneer u iemand volgt op sociale media krijgt diegene mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens.
 
Websites van derden / links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Clickgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
 
Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 
Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Sliedrecht, 15 maart 2021